overlay

Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemesi Satın Alınacaktır

TIBBİ CİHAZ VE SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Tıbbi Cihaz ve Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/373647

1-İdarenin

a) Adresi

:

YAVRUTURNA MAH. GAZİ CAD. 66 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM

b) Telefon ve faks numarası

:

3642255438 - 3642131021

c) Elektronik Posta Adresi

:

corum.imis@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

39 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği Ambarı

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, taahhütte bulunduğu malzemeleri sipariş tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içerisinde İdarenin deposuna teslim edecektir. Malın / malzemeler, İdarenin telefon, faks, sözlü veya yazılı siparişi üzerine peyder pey olarak yada tamamı 90 iş günü içerisinde ve teknik şartnamede belirtilen şekilde eksiksiz olarak idarenin ambarına teslim edilecektir. Teslimden önce müdürlüğümüz ambar sorumluları ( Ambar İletişim: 0364 213 30 94) bilgilendirilecek olup talimatları doğrultusunda işlem yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü (Gazi Caddesi No::66) ÇORUM

b) Tarihi ve saati

:

24.08.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekliler tarafından teklif edilecek tıbbi malzemelerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge ihale dosyasında bulundurulacaktır. Ayrıca TITUBB kayıt zorunluluğu olmayan ürünlerin bu durumunu gösteren belgelerini de tekliflerine ekleyeceklerdir. İstekliler teklif edilecek tıbbi Malzemelerin UBB Barkod numaralarını teklifle birlikte ihale dosyası içinde verecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilecek malın teknik şartnameye uygunluğunu kontrol etmek üzere istekliler teklifleri ile birlikte numune verecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Çorum İl Sağlık Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü (Gazi Caddesi No::66) ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.