overlay

Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi

  • haber258_ (1).jpg
  • haber258_ (3).jpg
  • haber258_ (2).jpg

     

Lejyoner Hastalığı ülkemizde bildirimi zorunlu bir bulaşıcı hastalık olup hastalığın kontrolü amacı ile "Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı" yürütülmektedir. Ülkemizde toplum kaynaklı Lejyoner hastalığı daha çok seyahat ilişkili vakalar olarak ortaya çıkmakla birlikte hastane kaynaklı vakalar da bildirilmektedir.

Başta oteller ve hastaneler olmak üzere tüm konaklama birimlerinde hastalığın engellenebilmesi ve gerektiğinde alınacak önlemlerin yasal çerçeve içerisinde gerçekleştirilmesi, Lejyoner hastalığına karşı hazırlıklı olmak, hastalıktan korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için alınması gereken tedbirler ile hastalığın bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacı ile Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 13 Mayıs 2015 tarih ve 29354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hastalığın Önemi:

     LejyonerhastalığıLegionellapneumophilavedahaazsıklıkladiğerLegionellatürübakterilerin yol açtığı bir hastalıktır. Hastalığın seyri, ılımlı alt solunum yolu enfeksiyonlarından tüm sistemlerin etkilendiği ağır klinik tablo ve ölüme kadar değişebilir. Hastalığınprognozu, konağın savunma mekanizmalarının durumuna bağlıdır. Altta yatan hastalığa veya bağışıklık sisteminin durumuna göre fatalite hızı değişmekle birlikte toplum-kaynaklı vakaların %10- 20’sinde, hastane-kaynaklı vakaların ise %10-40’ında ölüm gözlenebilmektedir. Hastalık etkeni Legionella spp. doğal sulardan bina su tesisatlarına geçip yerleşebilir ve çoğalabilir. Bakterininsusistemindenduyarlıbireyeulaşmasısonucundahastalıkgelişir.Hastalıktekvaka ya da salgınlar şeklinde ortaya çıkabilir. Kişiden kişiye bulaş gözlenmemekle birlikte çevresel bir kaynaktan yayılarak salgın oluşturma potansiyeli nedeniyle halk sağlığı öneminesahiptir.

Klinik Özellikleri:

     Pneumophila ve diğer Legionella cinsi bakteriler insanda genel olarak “lejyonelloz” terimi ile deadlandırılanbaşlıcaüçtürhastalığanedenolur.Bunlar;soğukalgınlığıbenzerihastalıkgibi seyreden Pontiac ateşi, pnömoni ile seyreden Lejyoner hastalığı ve solunum sisteminden diğer organ/sistemlere yayılımın gözlendiği Ekstrapulmoner sendromlar’dır.

Risk Faktörleri:

     Lejyonerhastalığı“fırsatçı”birenfeksiyonolarakdadeğerlendirilir;çünkübelirginbirşekilde altta yatan bir hastalığı olan veya immün sistemi zayıf bireyler hasta olmaktadır. Normal bağışıklık sistemine sahip sağlıklı bireyler etkene maruz kalsalar bile çoğu kez enfeksiyon gelişmemektedir. Hastalığın gelişebilmesi için birey bazı risk faktörlerini taşıyor olmalıdır. Risk faktörleri: - İleri yaş (>50 yaş) - Erkek olma - Kronik akciğer hastalığı olması - Sigara içiciliği - Alkol bağımlılığı - İmmün sistemini baskılayan herhangi bir hastalığı olması veya immunsupresyona neden olacak ilaç kullanılması (organ transplantasyonu, kortikosteroid ve benzeri ilaçların kullanımı, maligniteler, diabetes mellitus vb) Ayrıca hastane, otel vb. konaklama birimlerinin büyüklüğü, su sisteminin yaşı ve sistemde daha önce de Legionella üremesi önemli risk faktörlerindensayılır.

     Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Birimi ile Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi tarafından ortaklaşa Lejyoner Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

     30.04.2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Hemşire Medine KESKİN ve Kimyager Kubilay YILMAZ ZOBU tarafından yapılan eğitime; İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, İlçe Sağlık Müdürlük personelleri ile Turizm İşletme Sertifikalı kurum çalışanları olmak üzere toplamda 34 kişiye Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı Eğitimi verilmiş ve Katılım Belgeleri elden teslim edilmiştir.

     Bu eğitimler Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında yıl sonuna kadar devam edecek olup, eğitim verilerek katılım belgesi alan tüm konaklama birimlerinde Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı çerçevesinde denetimler yapılacaktır. Katılım Belgesi alan kurum çalışanının değişmesi durumlarında İl Sağlık Müdürlüğümüz ile irtibata geçilerek talep üzerine eğitimlerimiz yıl sonuna kadar devam edecektir.