overlay

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde Alt İşveren İşçilerinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonuçları

Müdürlüğümüz ve bağlı Sağlık Tesislerinde alt işveren işçilerinin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesi amacıyla yapılan sınav sonuçları ilan edilmiştir. Adaylar sınav sonuçlarını aşağıdaki bağlı bulundukları sınav komisyonu linkinden öğrenebilecektir.

Acil Sağlık Hizmetleri , Sağlık Hizmetleri İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı'nda  kazananların listesi için tıklayınız


Destek          Hizmetleri Başkanlığı'nda  kazananların listesi için tıklayınız

Göğüs Hastalıkları Hastanesi 'nde          kazananların listesi için tıklayınız

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda  kazananların listesi için tıklayınız

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde kazananların listesi için tıklayınız

Kamu Hastaneleri 
Hizmetleri Başkanlığı'nda kazananların listesi için tıklayınız

       
Sınav sonuçlarına 23 Mart 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar yazılı olarak itiraz edilebilecektir. Belirtilen tarih itibariyle sınava girmiş oldukları İlgili Komisyonların Genel Evrak Birimine ulaşmayan itiraz dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.


NOT:
Sınavlarda başarılı olanlar;

* 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan feragat ettiklerine dair örnek-2’de yer alan dilekçenin ilgili Mahkemesine sunulması üzerine, mahkemece kimlik tespiti yapıldığını ve bu feragat dilekçesinin davacı tarafından mahkemeleri dosyasına sunulduğunu gösterir ilgili mahkeme şerhini taşıyan belge veya feragat beyanını içerir mahkemece onaylanmış duruşma tutanağı veya feragat nedeniyle davanın reddine dair kararın onaylı örneğini, ve icra takiplerinden feragat ettiklerine dair örnek-3’te yer alan dilekçenin ilgili İcra Müdürlüğüne sunulması üzerine, İcra Müdürlüğünce kimlik tespiti yapılarak, feragat dilekçesinin takip dosyasına sunulduğunu gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti veya feragat nedeniyle icra takip dosyasının işlemden kaldırıldığına dair İcra Müdürlüğü kararının aslı veya onaylı suretini idareye ibraz etmek,

* En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye ibraz etmek,

*Nüfus Cüzdanı fotokopisi

*5 adet fotoğraf

*Diploma aslı veya onaylı fotokopisi

*Askerlik Durum Belgesi

*Mal Bildirim Beyanı

*Sağlık Raporu

*Adli Sicil Kaydı

Sınavda başarılı bulunan kişilerin yukarıda belirtilen gerekli belgelerden eksik olanları 23.03.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar görev yaptıkları kurumların idari birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.