overlay

Tarihçe

   Cumhuriyet döneminin sağlık örgütlenmesi girişimleri kurtuluş savaşı yıllarında başlamıştır. Bu yıllarda daha birçok ülkede sağlık için ayrı bir bakanlık kurulmamış iken T.B.M.M. hükümeti, 2Mayıs 1920 tarihinde Resmi Gazetenin birinci sayısında yer alan 3nolu yasa ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletini (S.S.Y.B.) kurmuştur.

   Bakanlık çalışmalarına öncelikle mevcut sağlık personelinin kayıtlarının düzenlenmesiyle başlamış, İstanbul Hükümetinden sağlıkla ilgili bütün kanun ve tüzükler temin edilmiştir.Bakanlık yeni bir kadro düzenlenmesine gitmiş, illerdeki sağlık müdürlükleri, hükümet, belediye ve karantina hekimlikleri ile sağlık memurlukları aynen korunmuştur.

   Bu yıllarda sağlık örgütü idari örgütlenmeye uydurulmuş ve illerde hizmeti yürütmekle vali görevlendirilmiştir. Sağlık müdürleri yalnızca valinin danışmanıdırlar. İlçelerde ise sorumlu ve yetkili kaymakamdır. 1923 e kadar birçok imkansızlıklar içinde görevini yapmaya çalışan Sağlık Bakanlığı Kurtuluş savaşından sonra ülkenin sağlık durumunu iyiye götürmek için büyük çabalar harcamıştır. Bu yıllarda gerekli kanunlar çıkarılarak merkez ve çevre örgütleri kurulmaya, sağlık müdürlüğü -hükümet tabipliği temel örgüt kabul edilerek sağlık hizmetlerinin tüm ülkeye yayılmasına başlanmıştır.

   1926 yılında çıkarılan bir kanunla, özel idare ve belediyelerde çalışan tüm sağlık personelinin atama ve yükseltilme işlemlerinin Sağlık Bakanlığınca yapılması ve bütçelerindeki tüm sağlık harcamalarının bu bakanlıkça hazırlanan bir yönetmeliğe göre düzenlenmesi kabul edilmiştir. Böylece kamu sektöründe çalışan tüm sağlık personelinin yönetimini tek elde toplayan güçlü bir merkezi yönetim dönemi başlamıştır. " Ülkenin sağlık koşullarını düzeltmek ve toplumun sağlığına zarar veren tüm hastalık yada diğer zararlı etkenlerle savaşmak ve gelecek kuşakların sağlıklı yetişmesini sağlamak ve halka tıbbi ve sosyal yardımda bulunmak bir devlet hizmeti " olarak kabul edilmiş, askeri sağlık hizmetleri dışında, ülkemizdeki tüm sağlık ve sosyal yardım hizmetlerinin sorumlusu ve denetleyicisi Sağlık Bakanlığı olmuştur.

   1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı Sağlık Yardım Bakanlığı Teşkilat ve Memurin Kanunu ile Bakanlığın teşkilatı belirlenmiştir.1936 yılında ilimizde sağlık müdürlüğü kurulmuştur.Sağlık Bakanlığı Teşkilatı, 02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılmıştır.

   Bu yeniden yapılandırmayla;

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı; Hizmet Birimlerinden ve 4 Bağlı Kuruluştan (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) oluşan bir yapıya kavuşmuştur.

   Taşra Teşkilatı ise; İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığı’nın; Kamu Hastane Birlikleri, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun; Halk Sağlığı Müdürlükleri, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra yönetim teşkilatı olarak düzenlenmiştir.

   Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşlarından olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevlidir. İllerde ise bu görevler için, Kamu Hastaneleri Birliği oluşturulmuştur

   Çorum İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun Taşra Teşkilatı olarak, 02/11/2012 tarihinde kurulmuş olup; 31/10/2012 tarihli ve 3131 sayılı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge uyarınca görevlerini yürütmektedir.

   Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum İlinde de Halk Sağlığı Müdürlüğü 19/03/2012 tarihinde; Halk sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek, bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmak, bulaşıcı, bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar ve kanser ile anne, çocuk, ergen, yaşlı ve engelli gibi risk gruplarıyla ilgili olarak izleme, sürveyans, inceleme, araştırma, bağışıklama ve kontrol çalışmaları yapmak, bununla ilgili verilerin toplanmasını sağlamak, belirlenen hedefler doğrultusunda plan ve programlar hazırlamak, uygulamaya koymak, denetlenmesini sağlamak, değerlendirmek, gerekli önlemleri almak, bu konuda politika ve düzenlemeleri oluşturulmak, yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırarak toplumdaki tüm bireylerin sağlığını geliştirmek; hatalı beslenme alışkanlıkları, obezite, sigara ve benzeri zararlı maddelerin yol açtığı sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmek, bu hususları izlemek, araştırmak, veri toplanmasını sağlamak ve değerlendirmek, birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen ve genel sağlığı ilgilendiren her tür etkeni incelemek, teşhis etmek, değerlendirmek ve kontrol etmek üzere gerekli laboratuvar hizmetlerinin organizasyonunu sağlamak ve işletmek, içme suları, biyosidal ürünler ile ambalajlı sular kapsamında görev alanına giren konularda tüketici güvenliği ile ilgili tedbirleri almak ve buna yönelik her türlü iş ve işlemi tesis etmek, amacıyla kurulmuştur.