overlay

İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

1.  Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

2.  İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,

3.  Personelin aday memurluk eğitimi ile meslekî eğitimi ve gelişimi için eğitim materyallerini hazırlamak, eğitim vermek, seminer, sempozyum, konferans, araştırma ve benzeri etkinlikleri ilgili şubeler ile koordine ederek düzenlemek,

4.  Personele inceleme sonucunda verilen disiplin ve idari cezaların kayıtları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,

5.  Personel ile ilgili il geneli verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,

6.  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

1.  Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

2.  4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3.  İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,

4.  Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma     yapılması, takip          edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,

5.  Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak,

6.  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.